domingo, 11 de marzo de 2018

INSCRICIÓN PROBA DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO

Do 12 ao 23 de marzo está aberto o prazo de inscrición para realizar as probas de acceso a ciclos de grao medio.

Quen pode inscribirse:  poderán inscribirse na proba as persoas que non cumpran os requisitos académicos esixidos para acceder aos ciclos formativos de grao medio e teñan dezasete anos ou os cumpran no ano de realización da proba (2018).

Onde inscribirse:  poderán entregar a solicitude en calquera centro público dependente da Consellería de Educación, con oferta de FP.  A solicitude só deberá ir acompañada do DNI do solicitante.

Lembra que si tes aprobada algún das partes da proba en convocatorias anteriores (só son válidas a efectos de convalidación as dúas convocatorias anteriores), debes facelo constar na solicitude.

Realización da proba:  31 de maio de 2018, no centro que designe a Consellería

Aquí vos deixo unha presentación que pode servos de utilidade:

MAIS INFORMACIÓN: 

Acceso á convocatoria no DOG

domingo, 4 de marzo de 2018

8 de marzo: Día da Muller

muller

O 8 de marzo de 1908 cento vintenove mulleres traballadores da empresa téxtil “Cotton” de Nova Iorque declaráronse en folga  e ocuparon as fábricas reclamando mellores condicións de traballo.  A patronal  actuou duramente e chamou á policía para que as fixese saír.  Como elas se negaron a abandonar o edificio, botaron no seu interior bombas incendiarias, queimando ás 129 mulleres.
Pouco despois, en 1910, declarouse o 8 de marzo o DÍA INTERNACIONAL DA MULLER, en lembranza das mulleres mortas en Nova Iorque.
No ano 1975, a ONU institucionalizou o 8 de marzo como Día Internacional da Muller, para conmemorar a loita pola súa participación na sociedade, en pé de igualdade co home, e o seu desenvolvemento íntegro como persoa.

Neste ano, a loita pola desaparición da fenda salarial entre homes e mulleres, centra a proposta didáctica para traballar en titoría.  Podedes ver a proposta que se fai para as titorías da ESO, no seguinte enlance á Aula Virtual do IES Monte Carrasco.


A Organización das Nacións Unidas (ONU Mulleres) ven de lanzar a campaña #StopTheRobbery  para aumentar a conciencia da fenda salarial entre homes e mulleres.  A nivel mundial, as mulleres só gañan 77 céntimos por cada dólar que gañan os homes, o que implica que están sendo "roubadas".  Clika na imaxe de abaixo para entrar na web ONU Mulleres onde se presenta a campaña.

jueves, 1 de marzo de 2018

PERÍODO DE ADMISIÓN PARA ALUMNADO QUE CAMBIA DE CENTRO

Do 1 ao 20 de marzo está aberto o prazo de solicitude de admisións nos centros escolares para o vindeiro curso 2018/19, para todo o alumnado que entra por primeira vez no sistema educativo, así como para aquel alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO e Bacharelato que dexesan cambiar de centro escolar.

O calendario do procedemento de admisión e matrícula está establecido na Orde de 12 de marzo de 2013, que pode consultarse no enderezo web
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20130315/AnuncioG0164-120313-0006_gl.html.


Para o alumnado do noso centro, por ser un centro que imparte só Educación Secundaria Obrigatoria, é especialmente relevante para o alumnado de 4º de ESO que pense iniciar estudios de bacharelato no vindeiro curso.  Este é o período en que teñen que reservar praza no instituto que desexen cursar estes estudios.  Compre lembrar que só se pode presentar solicitude de admisión nun único instituto, segundo o ANEXO II, da citada Orde de 12 de marzo de 2013.


Antes do 15 de maio o centro onde presentamos a solicitude publicará o listado de admitidos e non admitidos.

Lembrar tamén que o proceso de admisión para ciclos formativos de formación profesional abrirase na 2ª quincena do mes de xuño.

Déixovos as presentacións que utilizo co alumnado de 4º ESO no proceso de orientación académica e profesional, no módulo Coñecemento do sistema educativo, así como dossier que lle entrego en papel.

Visión xeral das opcións ao remata da ESO


Orientación académica 4º ESO de begooteroComo se accede á Universidade desde o Bacharelato e desde a FP?Estrutura da FP, acceso e titulación


Acceso a formacion profesional de begootero


Este é o Caderno de Orientación Académica e Profesional para o alumnado de 4º ESO, con información extensa sobre os aspectos que se recollen nas presentacións de arriba.

domingo, 11 de febrero de 2018

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional

Formación Profesional  A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ven de convocar probas de acceso a ciclos de grao medio e grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2018.   (DOG do 8 de febreiro de 2018)

Segundo o calendario publicado, ata o 23 de febreiro está aberto o prazo de inscrición nas probas de acceso a ciclos de grao superior.  A solicitude poderá presentarse en calquera instituto que se imparta formación profesional.

As solicitudes deberán presentarse en papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario normalizado (código de procedemento ED312D) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición. 

Requisitos: Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba.

Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018


A Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria ven de publicar a Orde do 22 de xaneiro de 2018, pola que se convocan axudas para a realización  de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

Destinatarios: Alumnado de centros educativos sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, na Comunidade Autónoma Galega, de:

- 1º, 2º, 3º e 4º ESO. 
- 1º e 2º Bacharelato. 

Requisitos: 

- Estar cursando 1º, 2º, 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria ou 1º ou 2º de bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2017-2018, na Comunidade Autónoma de Galicia. 
- Para as actividades de integración (1º Bacharelato, que se desenvolverán no inicio do curso 2018-2019) estar matriculado/a, no curso 2017-2018, nun centro da Rede de Centros Plurilingües. 
- Non ter concedida outra axuda para o mesmo fin neste curso nin estar incurso/a nalgunha prohibición para a subvención. 
- Nota mínima na área ou materia de lingua estranxeira que se vai perfeccionar na estadía de Ben ou 6, curso 2016-2017. 
- Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2016/2017. 
- Ter DNI (excepto menores de 14 anos), ou NIE en vigor, segundo corresponda. No seu caso, dispoñer de pasaporte e documentación que permita viaxar ao estranxeiro

Prazo de solicitude:  do 8 de febreiro ao 7 de marzo (ambos incluídos)

Actividades que se convocan e achegas das familias:  Para información sobre a presentación de solicitudes e a documentación a entregar, entra na web http://edu.xunta.es/axudasle
miércoles, 24 de enero de 2018

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHARELATO

Convocada proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte  anos, no Diario Oficial de Galicia do 23 de xaneiro de 2018

QUEN PODE PRESENTARSE:

Condicións das persoas que aspiran a presentarse á proba:

a) Ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no ano 2018.
b) Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para os efectos académicos.
c) Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes durante o curso 2017-18

PRAZO DE MATRÍCULA:

23 de febreiro ao 09 de marzo de 2018

REALIZACIÓN DAS PROBAS:


A proba celebrarase o día 20 de abril de 2018  en sesións de mañá e tarde no IES San Clemente de Santiago de Compostela.

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DA ESOConvocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, no Diario Oficial de Galicia do 23 de xaneiro de 2018.

QUEN PODE PRESENTARSE:

Condicións das persoas que aspiran a presentarse á proba:

·      Ter cumpridos os 18 anos o día anterior á data de realización da  proba.
·        Non estar en posesión do título de Graduado en ESO
·        Non estar matriculadas nin en 4º de ESO, nin na FP Básica

PRAZOS DE MATRÍCULA:

Convocatoria de xuño: do 12 ao 23 de marzo de 2018
Convocatoria de setembro: do 2 ao 09 de xullo de 2018

REALIZACIÓN DAS PROBAS:

As probas realizaranse en sesións de mañá e tarde os días:

ü 25 de maio
ü 7 de setembro